Dịch vụ đánh giá bồi lắng, xói lở và xây dựng mô hình lan truyền chất thải và sa lắng bồi tụ cho các tuyến đê ven biển.

Dịch vụ đánh giá bồi lắng, xói lở và xây dựng mô hình lan truyền chất thải và sa lắng bồi tụ cho các tuyến đê ven biển.

Giá: Liên hệ

Ngày cập nhật: 10/04/2021

Mô tả ngắn:

Công ty TNHH TĐQ Việt Nam chuyên cung cấp dịch vụ đánh giá bồi lắng, xói lở và xây dựng mô hình lan truyền chất thải và sa lắng bồi tụ cho các tuyến đê ven biển

Công ty TNHH TĐQ Việt Nam chuyên cung cấp dịch vụ đánh giá bồi lắng, xói lở và xây dựng mô hình lan truyền chất thải và sa lắng bồi tụ cho các tuyến đê ven biển.

Nội dung dịch vụ bao gồm:

1. Thu thập xử lý tài liệu

- Thu thập và xử lý các dữ liệu nền của khu vực về điều kiện khí tượng, chế độ gió, sóng, thủy triều vùng cửa sông ven biển.  

- Thu thập/xử lý dữ liệu địa hình dạng số, cập nhật số liệu đo địa hình trong những năm gần đây ở khu vực ven biển để phục vụ cho việc xây dựng lưới tính, lưới độ sâu của mô hình.

- Thu thập xử lý số liệu thủy văn các khu vực xung quanh làm cơ sở cho thiết lập các điều kiện của mô hình.

- Thu thập xử lý số liệu trầm tích, bồi xói của khu vực đánh giá.

- Thu thập xử lý các số liệu về điều kiện thời tiết cực đoan (bão, lũ, gió mùa), nước biển dâng do biến đổi khí hậu ở vùng/ khu vực đánh giá làm cơ sở cho việc thiết lập các kịch bản dự báo ảnh hưởng của tuyến đê trong các điều kiện thời tiết cực đoan và biến đổi khí hậu.

- Tổng hợp, xử lý số liệu liên quan đến tuyến đê để đưa vào mô hình tính.

2. Nghiên cứu thiết lập các nhóm mô hình

- Xây dựng lưới tính và lưới độ sâu của mô hình cho vùng cửa sông ven biển.

- Nghiên cứu thiết kế các kịch bản tính toán mô phỏng ảnh hưởng đến điều kiện động lực, vận chuyển bùn cát, bồi xói cho vùng cửa sông ven biển.

-  Đặc điểm cấu trúc trầm tích các bãi bồi tại cửa sông ven biển và xu thế tiến hoá.

-  Nghiên cứu thiết lập nhóm kịch bản mô phỏng chế độ thủy động lực, vận chuyển bùn cát, biến động bồi xói cho vùng cửa song ven biển trong điều kiện hiện trạng (mùa mưa, mùa khô).

- Nghiên cứu thiết lập nhóm kịch bản mô phỏng chế độ thủy động lực, vận chuyển bùn cát, biến động bồi xói cho vùng cần đánh giá trong điều kiện thời tiết cực đoan như gió mùa tây nam và gió mùa đông bắc (mùa mưa, mùa khô) với 2 điều kiện trước và sau khi có tuyến đê.

- Nghiên cứu thiết lập nhóm kịch bản mô phỏng chế độ thủy động lực, vận chuyển bùn cát, biến động bồi xói cho vùng vùng cần đánh giá trong điều kiện thời tiết cực đoan như xuất hiện bão với 2 điều kiện trước và sau khi có tuyến đê.

- Nghiên cứu thiết lập nhóm kịch bản mô phỏng chế độ thủy động lực, vận chuyển bùn cát, biến động bồi xói cho vùng vùng cần đánh giá trong điều kiện thời tiết cực đoan như xuất hiện bão kết hợp với nước biển dâng do biến đổi khí hậu với 2 điều kiện trước và sau khi có tuyến đê.

- Nghiên cứu thiết lập nhóm kịch bản mô phỏng chế độ thủy động lực, vận chuyển bùn cát, biến động bồi xói cho vùng vùng cần đánh giá trong điều kiện lũ từ thượng nguồn đưa xuống cộng hưởng với bão kết hợp với nước biển dâng do biến đổi khí hậu với 2 điều kiện trước và sau khi có tuyến đê.

- Nghiên cứu thiết lập nhóm kịch bản mô phỏng ảnh hưởng của các tuyến đê đến khả năng tiêu thoát lũ ở vùng vùng cần đánh giá g trong một số trường hợp lũ từ thượng nguồn đưa xuống, lũ cộng hưởng với bão, ảnh hưởng kết hợp của lũ+bão kết hợp với nước biển dâng do biến đổi khí hậu với 2 điều kiện trước và sau khi có tuyến đê.

3. Chạy mô hình, hiệu chỉnh kiểm chứng các kết quả, phân tích ảnh hưởng của tuyến đê đến các điều kiện thủy động lực, vận chuyển bùn cát và bồi xói ở vùng cửa sông ven biển.

- Hiệu chỉnh kiểm chứng kết quả tính của mô hình, phân tích đánh giá độ tin cậy

- Phân tích, đánh giá ảnh hưởng của tuyến đê đến các điều kiện thủy động lực, vận chuyển bùn cát, biến động bồi xói cho vùng cần đánh giá trong điều kiện hiện trạng (mùa mưa, mùa khô)

- Phân tích, đánh giá và dự báo ảnh hưởng của tuyến đê đến chế độ thủy động lực, vận chuyển bùn cát, biến động bồi xói cho vùng cần đánh giá trong điều kiện thời tiết cực đoan như gió mùa tây nam và gió mùa đông bắc

- Phân tích, đánh giá và dự báo ảnh hưởng của các tuyến đê đến chế độ thủy động lực, vận chuyển bùn cát, biến động bồi xói cho vùng cần đánh giá trong điều kiện thời tiết cực đoan như xuất hiện bão

- Phân tích, đánh giá và dự báo ảnh hưởng của tuyến đê đến chế độ thủy động lực, vận chuyển bùn cát, biến động bồi xói cho vùng cần đánh giá trong điều kiện thời tiết cực đoan như xuất hiện bão kết hợp với nước biển dâng do biến đổi khí hậu

- Phân tích, đánh giá và dự báo ảnh hưởng của tuyến đê đến chế độ thủy động lực, vận chuyển bùn cát, biến động bồi xói cho vùng cần đánh giá trong điều kiện lũ từ thượng nguồn đưa xuống cộng hưởng với bão kết hợp với nước biển dâng do biến đổi khí hậu.

- Phân tích, đánh giá ảnh hưởng của các tuyến đê đến khả năng tiêu thoát lũ ở vùng ven biển trong các điều kiện khác nhau: lũ, lũ +bão, lũ+bão+ nước biển dâng do biến đổi khí hậu.

4. Sản phẩm của dịch vụ cung cấp

- Các kết quả phân tích xử lý số liệu thu thập;

- Các kết quả nghiên cứu, thiết lập mô hình theo các kịch bản tính toán mô phỏng khác nhau;

- Các kết quả phân tích, đánh giá độ tin cậy của mô hình;

- Các kết quả phân tích đánh giá điều kiện dòng chảy, vận chuyển bùn cát và bồi xói ở khu vực nghiên cứu trong các điều kiện hiện trạng;

- Các kết quả phân tích, đánh giá, dự báo ảnh hưởng của tuyến đê đến điều kiện thủy động lực, vận chuyển bùn cát, bồi xói của khu vực trong các điều kiện thời tiết khác nhau (bình thường, gió mùa, bão, bão kết hợp nước biển dâng;

- Các đề xuất giải pháp giảm thiểu tác động tiêu cực của tuyến đê sau khi dự án hoàn thành;

- Báo cáo tổng hợp kết quả của nhiệm vụ (thể hiện và chứa đựng tất cả các kết quả trên).